Historia autorów: Ewa Łuszczewska

5 lutego 2018

Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

Pomimo, iż w orzecznictwie i piśmiennictwie od dłuższego czasu uznaje się, że dopuszczalne jest formułowanie kryterium oceny ofert w postaci wysokości kary umownej, takie rozwiązanie jest rzadko stosowane, ponieważ w dalszym ciągu rodzi wątpliwości i dyskusje oraz niechęć wykonawców. Czy warto więc obawiać się określania tego kryterium? Czytaj dalej

8 stycznia 2018

Odwołania w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych w świetle uchwał Sądu Najwyższego

Kategoria: PZP

Art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych został rozszerzony na mocy nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) o przesłankę umożliwiającą wnoszenie odwołań w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych wobec czynności „wyboru oferty najkorzystniejszej” (pkt 6).

Przez długi czas po wejściu w życie ww. nowelizacji, KIO konsekwentnie odrzucała jednak odwołania, w których wykonawcy kwestionowali wybór innej oferty z uwagi na zaniechanie wykluczenia wykonawcy lub zaniechanie odrzucenia jego oferty Czytaj dalej