9 listopada 2015

Badanie rynku poprzedzające procedurę wyboru partnera prywatnego

Kategoria: Postępowanie PPP

Praktyka realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego wskazuje, iż jednym z kluczowych elementów zwiększających szanse na powodzenie planowanego przedsięwzięcia jest umożliwienie skonfrontowania wstępnych założeń realizacyjnych projektu – przyjętych przez podmiot publiczny - z branżowymi uczestnikami rynku PPP.

Celem takich działań jest odpowiednie wypromowanie projektu, a przy okazji pozyskanie praktycznych informacji dotyczących możliwości i warunków jego realizacji, w tym w szczególności zweryfikowanie przyjętych założeń brzegowych współpracy podmiotu publicznego z potencjalnymi partnerami prywatnymi i instytucjami finansowymi. Wynik przeprowadzonych konsultacji umożliwia podmiotowi publicznemu potwierdzenie realności przyjętego modelu prawno-finansowego realizacji projektu, nie wykluczając jednocześnie dokonania jego modyfikacji w przypadku wykrycia błędów lub niedoskonałości.

Test rynku

Jednym ze sposobów weryfikacji założeń podmiotu publicznego jest tzw. „test rynku”. Do udziału w nim, podmiot publiczny zaprasza potencjalnych wykonawców oraz instytucje finansowe przekazując potencjalnie zainteresowanym podmiotom tzw. memorandum informacyjne. Jest to dokument opisujący wstępny zakres finansowych, prawnych i technicznych założeń planowanego przedsięwzięcia. Wachlarz zagadnień, które mogą być przedmiotem testu rynku ograniczony jest wyłącznie potrzebami podmiotu publicznego. Dodatkiem do memorandum co do zasady jest ankieta skierowana do uczestników badania, za pomocą której zaproszone podmioty mogą odnieść się do istotnych kwestii związanych z wdrożeniem planowanego przedsięwzięcia, w tym do proponowanego podziału zadań i ryzyk. W przypadku bardziej złożonych projektów PPP, podmiot publiczny może dodatkowo przewidzieć spotkanie z uczestnikami testu rynku w celu omówienia wszelkich aspektów planowanej współpracy.

Należy ponadto wskazać, iż przeprowadzenie konsultacji rynkowych w ostatnim czasie nabrało znaczenia w przypadku realizowania tzw. projektów hybrydowych. Zgodnie bowiem z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015 roku w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (MIiR/H/2014-2020/7(01)03/20145), podmiot publiczny podejmuje decyzję o realizacji inwestycji w trybie PPP w oparciu o:

  • przeprowadzoną analizę przedrealizacyjną przedsięwzięcia, oraz
  • przeprowadzone  badania (konsultacje) rynkowe.

Dialog techniczny

Alternatywną metodą skonfrontowania przez zamawiającego wstępnych założeń przedsięwzięcia z potencjalnymi wykonawcami może być nieco bardziej sformalizowany (w porównaniu do testu rynku) dialog techniczny. Jest to procedura, w ramach której zamawiający po publikacji ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego i wskazaniu jego przedmiotu, zaprasza wykonawców – spełniających określone przez zamawiającego wymogi – do konsultacji w zakresie niezbędnym do przygotowania przedsięwzięcia lub określenia warunków przyszłej umowy. Możliwość prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych przez zamawiającego przewidziana została w art. 40 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zamówień publicznych, uchylającej Dyrektywę 2004/18/WE. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia instytucje zamawiające mogą przeprowadzić konsultacje rynkowe z zamiarem przygotowania zamówienia i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia. Co więcej – w tym celu instytucje zamawiające mogą korzystać z doradztwa niezależnych ekspertów, władz bądź uczestników rynku. Jedynym ograniczeniem dla przebiegu konsultacji jest warunek, aby uzyskana pomoc i doradztwo nie spowodowało zakłócenia konkurencji ani naruszenia zasad niedyskryminacji i przejrzystości.

Jak nietrudno zauważyć – regulacje unijne w zakresie konsultacji rynkowych cechują się niewielkim stopniem uszczegółowienia. Z jednej strony jest to podyktowane faktem, iż dialog techniczny ze swej istoty ma być instytucją w miarę możliwości jak najmniej sformalizowaną, a po drugie – bardziej szczegółowe rozwiązania przewidział polski ustawodawca. Na gruncie krajowych regulacji dialog techniczny przewidziany jest w ramach przepisów Rozdziału 2 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 31 ustawy Pzp zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.

Przeprowadzenie dialogu technicznego ma jeden podstawowy cel – wykrystalizowanie najbardziej efektywnych rozwiązań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia. Dlatego też bez wątpienia jego uczestnikami powinny być podmioty posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie, których obecność gwarantuje możliwość pozyskania rozwiązań przydatnych dla zamawiającego. Z tego względu w dialogu technicznym najczęściej biorą udział podmioty wyspecjalizowane w danym segmencie rynku.

Podsumowanie

Podsumowując, z uwagi na złożony i wielopłaszczyznowy charakter projektów PPP, warto rozważyć poprzedzenie ich realizacji konsultacjami rynkowymi (niezależnie od ich postaci). Przeprowadzenie spotkań lub uzyskanie pisemnych odpowiedzi co do warunków brzegowych realizacji kontraktu PPP będzie z pewnością dobrym skonfrontowaniem wyników analiz przedrealizacyjnych z oczekiwaniami profesjonalnych podmiotów działających w danej branży.

Wybór odpowiedniej metody konsultacji rynkowych z potencjalnymi partnerami prywatnymi i instytucjami finansowymi powinien być skorelowany z aktualnymi potrzebami podmiotu publicznego oraz planowaną do zastosowania procedurą wyboru partnera. Wydaje się, że przeprowadzanie dialogu technicznego mogłoby okazać się niecelowe np. w sytuacji gdy podmiot publiczny zamierza realizować postępowanie w jednym z tzw. trybów negocjacyjnych przewidzianych przepisami ustawy Pzp – dialogu konkurencyjnym lub negocjacji z ogłoszeniem. W powyższej sytuacji rekomendowanym działaniem dla podmiotu publicznego jest przeprowadzenie konsultacji rynkowych w formie testu rynku, który może okazać się mniej sformalizowanym, lecz równie solidnym fundamentem do przeprowadzenia efektywnej procedury wyboru partnera prywatnego – zwłaszcza w przypadku realizacji projektów hybrydowych.

­­­­­­­____________________

Na stronie internetowej Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz dostępna jest już zakładka Case Studies, zawierająca opisy realizowanych z sukcesem projektów PPP, przy których przyjemność miała doradzać nasza Kancelaria. Zapraszamy do lektury!