Historia kategorii: Postępowanie

20 stycznia 2016

Nowa dyrektywa klasyczna w sprawie zamówień publicznych

Kategoria: Postępowanie PZP

W dniu 18 kwietnia 2016 r. upływa termin implementacji do krajowego porządku prawnego nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, która uchyliła dyrektywę 2004/18/WE, (dalej: „nowa dyrektywa klasyczna”). Skutkiem tego jest przygotowywany rządowy projekt nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.2164). (czytaj dalej…)

6 sierpnia 2015

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 roku w praktyce. Co dalej z kryterium ceny?

Kategoria: Postępowanie PZP

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1232), która weszła w życie w dniu 19 października 2014 r., Sejm dokonał zmiany art. 91 ust. 2 ustawy Pzp oraz wprowadził w treści przepisu ust. 2a, który w założeniu miał wyeliminować nadużycia powodujące zaniżanie przez wykonawców wartości składanych ofert – w szczególności przy zamówieniach na roboty budowlane. (czytaj dalej…)

20 października 2014

Co zmieni się w ustawie o PPP ?

322 ogłoszone postępowania i tylko 66 zawartych umów o PPP (i koncesji) – to bilans ponad 5‑letniego funkcjonowania „nowych” przepisów regulujących model partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, który stawia nasz kraj na końcu stawki państw europejskich w kategorii skuteczności wdrażania przedsięwzięć PPP. Głównym impulsem do zmiany takiego stanu rzeczy mają być zmiany w przepisach przedstawione w przyjętym przez Ministerstwo Gospodarki projekcie założeń do ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o finansach publicznych. (czytaj dalej…)

13 sierpnia 2014

O ryzykach w „koncesyjnej” procedurze wyboru partnera prywatnego

Strona publiczna podejmując decyzję o realizacji określonego przedsięwzięcia w formule PPP w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym (u.p.p.p.), w następnym kroku staje przed koniecznością wyboru właściwej procedury wyboru partnera prywatnego. Ustawa ta w art. 4 wskazuje, iż w zależności od planowanej struktury i źródła wynagrodzenia partnera prywatnego, proces wyboru partnera do projektu powinien zostać przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (u.p.z.p.), bądź ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (u.k.r.b.u.). W niniejszym wpisie chciałbym pochylić się wyłącznie nad drugą z ww. ścieżek postępowania, tzw. „trybem koncesyjnym”, która pomimo zakładanego przez ustawodawcę bardziej elastycznego charakteru niż procedury zamówieniowe, w praktyce często sprawia zamawiającym/koncesjo dawcom liczne problemy natury organizacyjno-prawnej. (czytaj dalej…)