Historia kategorii: Postępowanie

14 maja 2014

Dodatkowe kryteria kwalifikacji wykonawców w dialogu konkurencyjnym

Kategoria: Postępowanie PZP

Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym po publicznym ogłoszeniu, zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Zatem w powyższym trybie – wykonawcy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu – składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zawierające niezbędne dokumenty i oświadczenia, które będą podlegać ocenie. (czytaj dalej…)

11 lutego 2014

Udział osób trzecich w dialogu konkurencyjnym

Kategoria: Postępowanie PPP PZP

W praktyce prowadzenia postępowań w trybie dialogu konkurencyjnego można spotkać się z problemem dopuszczalności udziału osób trzecich, niebędących formalnie przedstawicielami zamawiającego w spotkaniach negocjacyjnych prowadzonych z wykonawcami. Udział takich osób, będących wyłącznie obserwatorami, może być uzasadniony z różnych powodów – edukacyjnych, doradczych czy kontrolnych, jednakże budzi wątpliwości, co do prawnej dopuszczalności takiego rozwiązania.  (czytaj dalej…)

25 stycznia 2014

Zakres zmian przedmiotu zamówienia wobec ogłoszenia o zamówieniu w dialogu konkurencyjnym

Kategoria: Postępowanie PZP

Charakter przedsięwzięć PPP, ilość elementów i czynników mających wpływ na ostatecznie przyjęte warunki współpracy między podmiotem publicznym a partnerem prywatnym, a także niejednokrotnie wysoki stopień złożoności relacji prawnej łączącej strony takiego stosunku prawnego, wymaga prowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego w trybie możliwie elastycznym. (czytaj dalej…)