5 stycznia 2018

Czym będzie tajemnica przedsiębiorstwa?

Kategoria: Postępowanie

W dniu 4 stycznia 2017 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw.

Zasadniczym celem ustawy jest transpozycja do prawa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.

Projekt z dnia 5 grudnia 2017 roku wprowadza szereg istotnych zmian w aktualnie obowiązującej ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Między innymi – co jest niezwykle istotne również dla projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – projekt ustawy zmienia definicję tajemnicy przedsiębiorstwa (w celu jej dostosowania do definicji zawartej w art. 2 pkt 1 dyrektywy 2016/943).

Zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją ustawy, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Taki stan rzeczy nie potrwa jednak długo. Zgodnie bowiem z projektem ustawy, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów, nie są powszechnie znane osobom, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile przedsiębiorca uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął uzasadnione, w danych okolicznościach, działania w celu zachowania ich w poufności.

Nie ulega wątpliwości, że w ramach projektowanego przepisu praktyczne wątpliwości interpretacyjne budzić może chciażby ładunek pojęciowy sformułowania działań uzasadnionych w danych okolicznościach. Jednakże, Ustawodawca w ramach uzasadnienia do niniejszego projektu ustawy wskazuje wyłącznie, że pod wyżej wskazanym pojęciem należy rozumieć czynności, które przedsiębiorca działający z należytą starannością zawodową powinien podjąć w celu ochrony informacji stanowiących tajemnicę przed ich pozyskaniem, ujawnieniem lub wykorzystaniem przez osobę nieuprawnioną

Wobec powyższego, zapewne kierunek interpretacyjny definicji tajemnicy przedsiębiorstwa – jak często zresztą – wyznaczy dopiero praktyka i orzecznictwo.

Dalsze losy legislacyjne projektu ustawy można śledzić pod następującym adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12306806.