29 listopada 2017

Oświetleniowe PPP w Ząbkach

Kategoria: PPP Umowa o PPP

W dniu 28 listopada 2017 roku – w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Remont i utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj” – podpisana została umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy Miastem Ząbki, a ECM Energia S.A.

Pomysł zrealizowania inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej, przeprowadzeniu modernizacji, sfinansowaniu i późniejszym utrzymaniu 2344 punktów oświetlenia ulicznego w podwarszawskim mieście Ząbki narodził się już w 2015 roku. Genezą wszczęcia projektu w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego były przede wszystkim kiepski stan istniejącej infrastruktury oświetleniowej (w szczególności lamp sodowych  i rtęciowych) oraz brak możliwości pozyskania bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej na ten cel. Efektem powyższego, w dniu 17 marca 2015 roku w ramach niniejszego postępowania zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu.

Projekt od samego początku wywołał spore zainteresowanie wśród potencjalnych partnerów prywatnych – wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyło aż osiem podmiotów. Jednakże, w przedmiotowym projekcie Podmiot Publiczny zastosował tzw. mechanizm prekwalifikacji, efektem czego zaproszonych do udziału w dialogu konkurencyjnym (uregulowanym w art. 60a i n. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych) zostało wyłącznie trzech – zweryfikowanych pod kątem doświadczenia w analogicznych realizacjach – potencjalnych partnerów prywatnych.

W ramach procedury dialogu konkurencyjnego Zamawiający zastosował następujące kryteria oceny ofert – cena (55 %), poziom gwarantowanych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej (35 %) oraz podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym (10 %). Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta ECM Energia S.A. oferująca cenę ryczałtową za wykonanie zamówienia w wysokości 5 187 849, 52 złotych brutto.

Wynagrodzenie Partnera Prywatnego w ramach Projektu będzie ściśle skorelowane z jakością i efektywnością działań zrealizowanych w ramach zawartego przez strony kontraktu – Partner Prywatny będzie bowiem zobowiązany do zagwarantowania oszczędności na określonym w ofercie poziomie przez ośmioletni okres. Co jednak istotne, w ramach Projektu udało się wypracować ciekawe i motywujące dla Partnera Prywatnego rozwiązanie - nadwyżka wygenerowanych oszczędności (w stosunku do poziomu zagwarantowanego w ofercie) podlegać będzie podziałowi pomiędzy strony kontraktu w stosunku 50/50.

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym została zawarta w dniu 28 listopada 2017 roku. Zgodnie z jej postanowieniami, zakończenie etapu inwestycyjnego nastąpi w ciągu sześciu miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia 28 maja 2018 roku, natomiast etap eksploatacyjny obowiązywać będzie kolejnych dziewięćdziesiąt sześć miesięcy kalendarzowych tj. do dnia 28 maja 2026 roku.

Nie ulega wątpliwości, że projekt realizowany w Mieście Ząbki posiada nowatorski charakter i w związku z tym pozostaje mieć nadzieję, że za jego przykładem pójdą kolejne samorządy – zwłaszcza w obliczu planowanej nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.), w ramach której pojawiają się uzasadnione postulaty w zakresie jednej z najbardziej newralgicznych kwestii związanej z realizacją projektów modernizacyjnych infrastruktury oświetleniowej – przejęcia przez gminy własności punktów świetlnych od przedsiębiorstw energetycznych.

Dzięki uprzejmości Miasta Ząbki poniżej przedstawiamy zdjęcie z uroczystości podpisania umowy o PPP.

Ząbki