6 listopada 2016

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi podpisana!

Kategoria: Koncesja

W dniu 4 listopada 2016 roku Prezydent RP podpisał długo wyczekiwaną ustawę z dnia 21 października 2016 roku o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Zasadniczym celem nowo przyjętych regulacji jest przede wszystkim wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy w sprawie udzielania koncesji  (której termin implementacji de facto upłynął w dniu 18 kwietnia 2016 roku) oraz zastąpienie obecnie obowiązującej ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi.

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi zakłada wiele koncepcyjnych zmian w całej koncesyjnej procedurze. Najważniejsze z nich to między innymi:

Nowy sposób szacowania wartości umowy o koncesji

Ustawodawca na gruncie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi zweryfikował metody szacowania wartości umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, poprzez odniesienie jej do całkowitego obrotu koncesjonariusza uzyskanego w okresie obowiązywania umowy z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane lub usługi będące przedmiotem umowy koncesji, z uwzględnieniem między innymi opcji i przedłużeń okresu obowiązywania umowy koncesji, przychodów z opłat i kar uiszczanych przez użytkowników, dotacji lub innych korzyści finansowych uzyskiwanych z tytułu realizacji umowy koncesji, przychodów ze sprzedaży aktywów wchodzących w skład przedmiotu umowy koncesji czy nagród lub płatności na rzecz koncesjonariusza.

Przyjęcie rozwiązań znanych z ustawy Prawo zamówień publicznych

W ramach ustawy o o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi wprowadził doskonale znane z ustawy Prawo zamówień publicznych rozwiązanie – próg stosowania ustawy (analogicznie do ustawy Prawo zamówień publicznych) wynosi 30 tysięcy euro. Z kolei w przypadku przekroczenia progu unijnego (którego wysokość określa dyrektywa w sprawie udzielania koncesji) nastąpi konieczność publikacji ogłoszenia o koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. To jednak nie jedyne rozwiązanie przyjęte z systemu zamówień publicznych – od wejścia w życie ustawy organem właściwym do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji prowadzonym na podstawie ustawy o o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi będzie Krajowa Izba Odwoławcza. Wniesienie odwołania nie będzie natomiast jedynym środkiem ochrony prawnej na gruncie przedmiotowej ustawy – na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom, a także uczestnikom postępowania odwoławczego przysługiwać będzie skarga do sądu powszechnego. Co równie interesujące – organem właściwym w sprawach umów koncesji na roboty budowlane lub usługi będzie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Nowe tryby wyboru koncesjonariusza

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi w sposób znaczący rozszerza wachlarz możliwości koncesjodawcy co do trybu wyboru koncesjonariusza. Zgodnie bowiem z art. 29. ust. 1 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, Zamawiający może przeprowadzić postępowanie o zawarcie umowy koncesji, w którym:

  • w odpowiedzi na ogłoszenie o koncesji wszyscy zainteresowani wykonawcy składają oferty wraz z informacjami na potrzeby oceny spełniania kryteriów kwalifikacji, albo
  • w odpowiedzi na ogłoszenie o koncesji wszyscy zainteresowani wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z informacjami na potrzeby oceny spełniania kryteriów kwalifikacji, a następnie zaprasza do składania ofert albo do negocjacji i składania ofert wykonawców, którzy spełniają kryteria kwalifikacji, albo
  • przeprowadza negocjacje z wykonawcami dopuszczonymi do udziału w postępowaniu, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

Zatem, literalna wykładnia treści art. 29 ust. 1 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi prowadzi do wniosku, że koncesjodawca decydując się wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia koncesji, będzie mógł w sposób dowolny wykorzystać odpowiednik przetargu nieograniczonego, odpowiednik przetargu ograniczonego bądź procedurę negocjacyjną.

Okres trwania umowy o koncesji

W art. 45 ust. 1 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Ustawodawca wskazał, że umowa koncesji może być zawarta wyłącznie na czas oznaczony. Co jednak istotne – w przypadku umowy koncesji zawartej na czas dłuższy niż 5 lat, czas trwania umowy koncesji nie może przekraczać okresu, w którym koncesjonariusz może zasadnie oczekiwać odzyskania nakładów inwestycyjnych za wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług wraz ze zwrotem zainwestowanego kapitału, z uwzględnieniem inwestycji początkowych i inwestycji dokonanych w czasie trwania koncesji.

Co istotne – ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.